کمپ هواداران شاهرخ استخری

این وبلاگ جهت پیگیری و حمایت از فعالیت های هنری آقای استخری تاسیس شده استکمپ طرفداران شاهرخ استخری کمپ طرفداران شاهرخ استخری